Creative Commons License Deed

Пазначэнне а?тарства 2.0 Агульны (CC BY 2.0)

Гэта зручнае для ?спрымання падсумаванне (але не замена) л?цэнз??. Адмова ад адказнасц?.

Вы можаце:

  • Пераробл?ваць — гэта рэм?ксаваць, змяняць, ? раб?ць залежны твор.
  • у любых мэтах, нават у камерцыйных.
  • Л?цэнз?яр не можа ануляваць гэтыя свабоды пакуль вы прытрымл?ваецеся л?цэнз?ных палажэння?.

Пад наступным? ?мовам?:

  • Пазначэнне а?тарстваВы пав?нны даць адпаведны давер, прадастав?ць спасылку на л?цэнз?ю ? абазначыць, кал? был? нейк?я змены. Вы можаце раб?ць гэтак жа у любой суадноснай манеры, але не шляхам падтрымк? вас або вашага выкарыстання л?цэнз?ярам.

  • Няма дададковых абмежавання? — Вы не можаце прымян?ць юрыдычныя палажэнн? або тэхналаг?чныя меры што легальна абмяжо?ваюць ?ншых асоб раб?ць усё згодна л?цэнз?йных дазвола?.

За?ваг?:

  • Вы не пав?нны выконваць гэту л?цэнз?ю для элемента? матэрыяла, што ? грамадск?м здабытку або, дзе вы выкарысто?ваеце яго, дазволена адпаведным? выключэнням? ? адмежаванням?.
  • Гарантыя не дадзена. Гэта л?цэнз?я не можа даваць вам любых дазвола?, як?я б вы намеравал?ся мець. Напрыклад, ?ншыя правы так?я як публ?чнае, прыватнае, або маральныя правы могуць абмяжо?ваць выкарыстанне матэрыяла.

Даступная новая верс?я гэтай л?цэнз??. Вам варта выкарысто?ваць яе для новых прац, ? вы можаце захацець перал?цэнзавать ?сныя творы пад ёй. Працы не пераходзяць, аднак, пад новую л?цэнз?ю а?таматычна.