Πρ?ξη Κοιν?ν Creative Commons

Αναφορ? Δημιουργο? 2.0 Γενικ? (CC BY 2.0)

Αυτ? ε?ναι μ?α ε?ληπτη απ? μη νομικο?? περ?ληψη (κι ?χι υποκατ?στατο) των αδει?ν. Αποπο?ηση.

Μπορε?τε να:

  • Προσαρμ?στε — αναμε?ξτε, τροποποι?στε και δημιουργ?στε π?νω στο υλικ?
  • για κ?θε σκοπ?, ακ?μα και εμπορικ?.
  • Ο αδειοδ?τη? δεν μπορε? να ανακαλ?σει αυτ?? τι? ελευθερ?ε? ?σο εσε?? ακολουθε?τε του? ?ρου? τη? ?δεια?.

Υπ? του? ακ?λουθου? ?ρου?:

  • Αναφορ? Δημιουργο?Θα πρ?πει να καταχωρ?σετε αναφορ? στο δημιουργ? , με σ?νδεσμο τη? ?δεια?, και με αναφορ? αν ?χουν γ?νει αλλαγ?? . Μπορε?τε να το κ?νετε αυτ? με οποιονδ?ποτε ε?λογο τρ?πο, αλλ? ?χι με τρ?πο που να υπονοε? ?τι ο δημιουργ?? αποδ?χεται το ?ργο σα? ? τη χρ?ση που εσε?? κ?νετε.

  • Δεν υπ?ρχουν πρ?σθετοι περιορισμο? — Δε μπορε?τε να εφαρμ?σετε νομικο?? ?ρου? ? τεχνολογικ? μ?τρα που να περιορ?ζουν νομικ? του? ?λλου? απ? το να κ?νουν ο,τιδ?ποτε επιτρ?πει η ?δεια.

Σημει?σει?:

  • Δεν ε?στε υποχρεωμ?νοι να συμμορφωθε?τε με τη ?δεια για στοιχε?α του υλικο? που ε?ναι σε Κοιν? Κτ?μ/ public domain, ? εκε? ?που η χρ?ση επιτρ?πεται στα πλα?σια μια? ισχ?ουσα? εξα?ρεση? ? περιορισμο?.
  • Δεν παρ?χεται καμ?α εγγ?ηση. Η ?δεια μπορε? να μη σα? δ?νει ?λα τα απαρα?τητα δικαι?ματα για τη χρ?ση που σκοπε?ετε. Για παρ?δειγμα, ?λλα δικι?ματα, ?πω? διαφ?μιση, ιδιωτικ?τητα, ? ηθικ? δικαι?ματα μπορε? να περιορ?σουν το πω? χρησιμοποιε?τε το υλικ?.

Μ?α ν?α ?κδοση αυτ?? τη? ?δεια? ε?ναι διαθ?σιμη. Θα πρ?πει να τη χρησιμοποι?σετε για ν?α ?ργα, και ενδεχομ?νω? θ?λετε να αδειοδοτ?σετε ξαν? μ'αυτ?ν υπ?ρχοντα ?ργα. Εντο?τοι?, καν?να ?ργο δεν τ?θεται αυτ?ματαστο καθεστ?? μια? ν?α? ?δεια?.