Creative Commons License Deed

Imenovanje 2.0 nelokalizirana licenca (CC BY 2.0)

Ovo je svima razumljiv sa?etak (a ne zamjena za) licencu. Upozorenje.

Slobodno mo?ete:

  • Stvarajte prerade — mo?ete remiksirati, mijenjati i prera?ivati djelo
  • u bilo koju svrhu, pa i komercijalnu.
  • Davatelj licence ne mo?e opozvati slobode kori?tenja koje Vam je ponudio dokle god se pridr?avate uvjeta licence.

Pod sljede?im uvjetima:

  • ImenovanjeMorate adekvatno navesti autora, uvrstiti link na licencu i nazna?iti eventualne izmjene. Mo?ete to u?initi na bilo koji razuman na?in, ali ne smijete sugerirati da davatelj licence izravno podupire Vas ili Va?e kori?tenje djela.

  • Bez daljnjih ograni?enja — Ne smijete dodavati pravne uvjete ili tehnolo?ke mjere za?tite koji ?e druge pravno ograni?iti da ?ine ono ?to im licenca dopu?ta.

Upozorenja:

Dostupna je nova verzija ove licence. Nju biste trebali koristiti za nova djela, a mo?ete njome iznova licencirati i postoje?a djela. Me?utim, nijedno djelo ne prelazi automatski na novu licencu.