Creative Commons licencijos teisinis dokumentas

Priskyrimas 2.0 Bendrasis (CC BY 2.0)

?ia yra ?mon?ms suprantama licencijos santrauka (bet ne pakaitalas). Atsakomyb?s apribojimas.

Jūs galite:

  • Adaptuoti — remiksuoti, perdirbti ar kurti ?ios med?iagos pagrindu
  • bet kokiais tikslais, net ir komerciniais.
  • Licenciaras negali at?aukti ?i? laisvi?, jei Jūs laikysit?s licencijos s?lyg?.

?iomis s?lygomis:

  • PriskyrimasPrivalote nurodyti autoryst?, ?d?ti nuorod? ? licencij? bei nurodyti, ar atlikote pakeitim?. Galite tai daryti bet kokiu protingumo kriterijus atitinkan?iu būdu, ta?iau ne tokiu būdu, kuris sudaryt? ?spūd?, kad licenciaras pritaria Jūs? veiksmams ar tam, kaip panaudotoje objekt?.

  • Joki? papildom? apribojim? — Negalite taikyti teisini? priemoni? nei technologini? priemoni?, kurios teisi?kai apribot? kit? galimybes daryti tai, k? licencija leid?ia.

Prane?imai:

  • Neprivalote laikytis licencijos salyg? toki? ?ios med?iagos sudedam?j? dali? at?vilgiu, kurios yra vie?ojoje srityje, arba jei panaudojim? leid?ia taikytinateisi? i?imtis ar apribojimas.
  • Nesuteikiama joki? garantij?. Licencija nebūtinai suteikia visus Jūs? norimam panaudojimui reikiamus leidimus. Pavyzd?iui, tai, kaip galite panaudoti ?i? med?iag?, gali riboti vie?inimo, privataus gyvenimo ar neturin?s teis?s.

Prieinama nauja ?ios licencijos versija. J? tur?tum?te naudoti naujai sukurtiems darbams, ir taip pat galite pakeisti jau darb? licencijas ? ?i?. Ta?iau joki? objekt? licencijos n?ra automati?kai pakei?iamos naujomis.