Creative Commons License Deed

Attiecinājums 2.0 Vispārīgs (CC BY 2.0)

?is ir viegli lasāms licences kopsavilkums (kas neaizvieto) licenci. Atrunas.

Jūs varat brīvi:

  • Pielāgot — remiksēt un pārveidot darbu, kā arī veidot jaunu uz eso?ā pamata
  • jebkurām vajadzībām, arī komerciāli.
  • Licencētājs nevar atsaukt ?īs tiesības, ja jūs ievērojat ?os licences noteikumus.

Ievērojot sekojo?us nosacījumus:

  • AttiecinājumsJums ir atbilsto?i jāatsaucas uz darbu, norādot saiti uz licenci un jānorāda veiktās izmai?as. Jūs varat to darīt da?ādos saprātīgos veidos, bet noteikti ne tā, kas liktu domāt, ka licencētājs ir apstiprinājis jūsu darbu vai tajā veiktās izmai?as.

  • Bez papildu ierobe?ojumiem — Jūs nedrīkstat izmantot juridiskus vai tehniskus ierobe?ojumus, kas citiem traucē izmantot darbu tā, kā to ir at?auts darīt licences noteikumos.

Piezīmes:

  • Jums nav jārīkojas saska?ā ar licenci tā materiāla da?ām, kuras jau ir sabiedrības īpa?ums, vai gadījumos, kad ir spēkā ierobe?ojumu iz?ēmumi.
  • Bez jebkādas garantijas. Licence var nesniegt visas nepiecie?amās garantijas, kuras jums var būt nepiecie?amas darba izmanto?anai. Piemēram, materiāla izmanto?anas veidus var ierobe?ot citas tiesības, kā publiskuma, privātuma vai morālās tiesības.

Ir pieejama jauna ?īs licences versija. Jums vajadzētu izmantot ?o licenci jauniem darbiem, un, iespējams, jūs vēlaties pārlicencēt ar ?o licenci eso?os darbus. Eso?ie darbi automātiski netiek licencēti ar jaunākās licences versiju.