Creative Commons License Deed

Uznanie autorstwa 2.0 Ogólny (CC BY 2.0)

Poni?szy tekst jest jedynie przyst?pnym podsumowaniem licencji (której nie zast?puje). Klauzula ograniczenia odpowiedzialno?ci.

Wolno:

  • Adaptacje — remiksuj, zmieniaj i twórz na bazie utworu
  • dla dowolnego celu, tak?e komercyjnego.
  • Licencjodawca nie mo?e odwo?a? udzielonych praw, o ile s? przestrzegane warunki licencji.

Na nast?puj?cych warunkach:

  • Brak dodatkowych ograniczeń — Nie mo?esz korzysta? ze ?rodków prawnych lub technologicznych, które ograniczaj? innych w korzystaniu z utworu na warunkach okre?lonych w licencji.

Uwagi:

  • Warunki licencyjne nie musz? by? przestrzegane w odniesieniu do tych fragmentów licencjonowanych tre?ci, które znajduj? si? w domenie publicznej, lub w przypadku sposobów korzystania dozwolonych przez odpowiednie wyj?tki lub ograniczenia prawa autorskiego.
  • Licencjodawca nie daje ?adnych gwarancji. Licencja mo?e nie zapewnia? wszystkich niezb?dnych zgód dla niektórych u?y? utworu. Dotyczy to w szczególno?ci innych praw, takich jak ochrona wizerunku, prywatno?ci czy autorskie prawa osobiste. Mog? one ogranicza? mo?liwo?ci wykorzystania utworu.

Jest ju? dost?pna nowa wersja niniejszej licencji. Nale?y jej u?ywa? w przypadku udost?pniania nowych utworów, a tak?e rozwa?y? zmian? starej licencji na now? dla utworów ju? udost?pnionych. ?adne utwory nie s? jednak automatycznie obj?te now? licencj?.