Creative Commons Licencna uputstva

Autorstvo 2.0 Generi?ka licenca (CC BY 2.0)

Ovo je svima razumljiv sa?eti pregled (i nije sastavni deo) Izjava.

Vi slobodno mo?ete da:

  • Preraditi — remiksovati, izmeniti, i razvijati delo
  • za svaku namenu, ?ak i komercijalnu.
  • Davalac licence nije ovla??en da opozove ove slobode dok se pridr?avate uslova licence.

Pod slede?im uslovima:

  • AutorstvoU obavezi ste da priznate autorstvo, unesete link ka licenci i ozna?ite izmene, ako su izvr?ene. To mo?ete da u?inite na svaki razuman na?in, ali ne tako da se sugeri?e da vas davalac licence podr?ava, kao i va?e kori??enje dela.

  • Bez dodatnih ograni?enja — U obavezi ste da ne primenjujete pravne odredbe ili tehnolo?ke merekoje pravno ograni?avaju druge da ?ine sve ono ?to je dozvoljeno licencom.

Napomene:

Postoji nova verzija ove licence. Mo?ete da je koristite za licenciranje novih dela ili da prelicencirate postoje?a dela. Nije mogu?e da se automatski prelicenciraju dela novom verzijom licence.