Creative Commons Lisans ?zeti

At?f 2.0 Jenerik (CC BY 2.0)

Bu, insan taraf?ndan okunabilen ?zet lisanst?r (lisans?n tamam? yerine ge?mez). Yasal Uyar?.

Bunlar? yapmakta ?zgürsünüz:

  • Uyarla — kar??t?r, aktar ve mevcut eserin üzerine in?a et
  • her türlü ama? i?in, ticari ama? da dahil
  • Lisans ?artlar?n? yerine getirdi?iniz sürece, lisans sahibi bu ?zgürlükleri (belirtilen haklar?) iptal edemez.

A?a??daki ?artlar alt?nda:

  • Ek s?n?rlamalar yoktur — Lisans?n sa?lad??? izinlerin kullan?m?n? kanunen k?s?tlayacak yasal ko?ullar ya da teknolojik ?nlemler uygulayamazs?n?z.

Uyar?lar:

  • Kamu mal? malzeme statüsü var ise ya da kullan?m?n?z istisnalar veya k?s?tlar kapsam?nda izin verilen bir durum ise lisansa uymak zorunda de?ilsiniz.
  • Garanti verilmez. Lisans kullan?m amac?n?za uygun tüm izinleri sa?lamayabilir. Mesela, tan?n?rl?k, gizlilik veya manevi haklar gibi haklar kullan?ma s?n?r getirebilir.

Bu lisans?n yeni versiyonu mevcut. Yeni ?al??malar?n?zda bu lisans? kullanmal?s?n?z ve eski ?al??malar?n?z? yeni versiyonla tekrar lisanslamak isteyebilirsiniz. Sonu?ta hi?bir ?al??ma otomatik olarak yeni lisans alt?na al?nmaz.